Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: LOURENS Business travel (zakenreisbureau), bemiddelaar voor reisactiviteiten.
Indien deze reisactiviteiten meerdere reiscomponenten bevatten, bemiddelaar per product (vliegticket/auto/hotel/trein/boot/verzekering/visum) tussen dienstverlener en opdrachtgever.

Opdrachtgever: degene (persoon of bedrijf/instantie) die aan het zakenreisbureau opdracht geeft diensten te verlenen op het gebied van reizen.
(Mede)reiziger: de natuurlijke persoon te wiens behoeve de overeenkomst met de opdrachtnemer en/of de dienstverlener wordt aangegaan.
Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverstrekker of verlener van andere diensten, met wie de opdrachtgever door middel van bemiddeling door de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.

Artikel 2.  Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LOURENS Business travel, hierna te noemen: “opdrachtnemer”, en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten/opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. De inhoud van de dienstverlening van de opdrachtnemer kan bestaan uit het informeren
en het adviseren van de opdrachtgever, alsmede het ten behoeve van de opdrachtgever bemiddelen bij de tot standkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een diensverlener.
2. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer en de dienstverlener gebonden aan de opdracht
ongeacht of een bevestiging wordt verstrekt. Tevens is de opdrachtgever zowel jegens
de opdrachtnemer als de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die
voortvloeien uit de dienstverlening.
3. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtgever zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte  een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of
aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4. Opdrachtnemer kan niet aan de offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn (indien van toepassing) exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtgever daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtgever anders
aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
1. De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle benodigde documenten, informatie en
contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht voor de opdrachtgever en
eventuele andere reizigers.
2. Tarieven van diensten kunnen afhankelijk van de voorwaarden van de dienstverlener en conform
deze voorwaarden, ook na het sluiten van de overeenkomst, worden gewijzigd. Betreffende wijzigingen
zullen door de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend aan de
opdrachtgever. Indien voor een dienst van de opdrachtnemer zelf een vergoeding is verschuldigd zal
dat vooraf bekend worden gemaakt. Hiermee verwijzend naar de tarievenlijst welke is op te
vragen bij de opdrachtnemer.
3.Tariefsaanpassingen worden niet meer doorgevoerd na versturen van de definitieve reisbescheiden
door opdrachtnemer aan opdrachtgever.
4. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige
reisdocumenten en van toepassing zijnde vaccinaties. Dit is tevens van toepassingen op zijn/ haar
medereizigers.
5. De opdrachtgever en/of (mede)reizigers dienen aanwijzingen namens de dienstverlener in acht te
nemen, te weten inchecktijden, geadviseerde overstaptijden, geldige reisdocumenten en vaccinaties.
Kosten voortkomend uit nalatigheid zijn voor rekening van de opdrachtgever en/of (mede) reizigers en
kunnen niet worden verhaald op de opdrachtnemer.

Artikel 5. Wijziging en/of annuleringen
1. Wijzigingen en/of annuleringen van de opdracht, opgegeven door de opdrachtgever, worden alleen door de opdrachtnemer tijdens de door de opdrachtnemer gestelde kantoortijden in behandeling genomen. Uitzondering hierop is de gebruikmaking van het nooddienstnummer zoals vermeld in artikel 7 lid 1,2,3
2. Deze wijzigingen en/of annuleringen worden door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk bevestigd het zij per mail of per brief. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het wel of niet ontvangen van deze bevestiging door de opdrachtgever.
3. Kosten voortkomend uit annuleringen en/of wijzigingen op de reeds gemaakte reserveringen welke in opdracht van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden doorgegeven zijn voor rekening van de opdrachtgever. Genoemde kosten kunnen door de dienstverlener in rekening gebrachte kosten zijn
en door opdrachtnemer opgelegde kosten zoals vermeld in de tarievenlijst van de opdrachtgever. Tarievenlijst is op te allen tijde op te vragen bij de opdrachtnemer.
4. In geval van een gehele of gedeeltelijke terugbetaling als gevolg van een annulering en/of wijziging
dient rekening gehouden te worden met de voorwaarden en bepalingen welke worden opgelegd door de dienstverlener met betrekking tot de termijn van terugbetaling. Hiervoor kan de opdrachtnemer door de opdrachtgever niet verantwoordelijk worden gesteld of een vervroegde terugbetaling worden opgelegd cq. geëist.
5. Rechtstreekse annuleringen en/of wijzigingen door de opdrachtgever aan de dienstverlener
zijn voor rekening van de opdrachtgever en kunnen niet verhaald worden op de opdrachtnemer.

Artikel 6. Tarieven
1. Vergoedingen aan de opdrachtnemer zijn volgens de meest recente tarievenlijst van de opdrachtnemer tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De tarievenlijst is op te vragen bij de opdrachtnemer. De verantwoording van het  in goede orde ontvangen van de tarievenlijst ligt geheel bij de opvrager.
2. Vergoedingen aan de dienstverlener zijn als vermeld in de offerte, aanbiedingen. Hierbij wordt verwezen naar artikel 3 lid 3,4,5,6,7,8 indien van toepassing.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar de tarievenlijst aan te passen met maximaal 10% per vergoeding.
4. Op de tarieven is het 0% BTW tarief van toepassing tenzij anders vermeld.

Artikel 7. Nooddienst
1.  Nooddienstnummer is op te vragen bij de opdrachtnemer.
2.  Bij gebruik van het nooddienstnummer wordt een vergoeding in rekening gebracht zoals vermeld in de tarievenlijst.
3. Gebruik maken van het nooddienstnummer houdt automatisch acceptatie van deze vergoeding in.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtnemer verplicht zich zo zorgvuldig als in gegeven omstandigheden naar redelijkheid mag worden verwacht de belangen van de opdrachtgever en/of (mede) reizigers in acht te nemen.
4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van de dienstverleners bij de uitvoering van de diensten zoals hierna vermeld; de juistheid van verstrekte informatie, foto en foldermateriaal en/of voorlichtingsmateriaal.
5. Voor het financieel onvermogen van de dienstverlener kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld.
6. Indien de opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet is de aansprakelijk voor de schade van de opdrachtgever en/of (mede) reizigers beperkt tot eenmaal de op de factuur genoemde reissom. Indien deze als gevolg hiervan ontbonden wordt zal de opdrachtnemer de eventuele vooruitbetaalde bedragen terug betalen. Gelden, vergoedingen als hiervoor vermeld zullen worden voldaan in een redelijke door beide partijen overeengekomen termijn indien deze hoger dan € 2500.00 bedragen. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door verlies van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen en daaruit eventueel voortvloeiende kosten en/of schade ongeacht de oorzaak en/of reden. Hieronder kunnen vallen, echter zijn niet bedoeld als uitsluitend; vertragingen als gevolg van technische storingen aan het vervoermiddel; weersomstandigheden; dreiging van terroristische aanslagen; uitbreken van epidemieën; verkeerssituaties; stakingen en/of blokkades; missen van aansluitingen; overboekingen; door de dienstverlener aangebrachte wijzigingen en of annuleringen.
8. De in artikel 8 opgenomen uitsluitingen en beperkingen zijn mede van toepassing op het personeel van de opdrachtnemer.

Artikel 9. Vrijwaring
1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
3. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer  behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van
de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden
1. Betalingen worden voldaan per geldige creditcard.
2. Indien tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een betaling op rekening is overeengekomen
gelden de voorwaarden zoals vermeld in de tarievenlijst.
3. Elke andere betalingsovereenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal worden vermeld
door de opdrachtnemer op de betreffende factuur en verplicht de opdrachtgever naleving hiervan.
4. Na de van toepassing zijnde vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 100,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.
De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
5.  Opdrachtnemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Toepasselijk recht
1. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Wijzigingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  waaronder de opdrachtnemer ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.