Privacy beleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

LOURENS Business travel  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.
Wanneer u gegevens aan LOURENS Business travel verstrekt, vallen uw gegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Bij vragen over het privacy beleid kunt u contact opnemen.
De contactgegevens vindt u aan het einde van het privacy beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

LOURENS Business travel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Nationaliteit
– Adresgegevens
– Telefoonnummer

– E-mailadres
– Paspoort en/of ID gegevens/kopie paspoort en/of ID
Maak in de kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
– Foto
– Rijbewijsnummer/kopie rijbewijs
– Bankrekeningnummer
– Creditcardgegevens

– Airline gerelateerd kaartgegevens
– Persoonlijke voorkeuren zoals maaltijden, stoelpreferenties
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is verkregen door ouders of voogd.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@lourensbusinesstravel.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LOURENS Business travel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om u op de hoogte te stellen over relevante producten, diensten en/of activiteiten van LOURENS Business travel en door haar zorgvuldig geselecteerde partners.
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren is het noodzakelijk
uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt.
Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (o.a. door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) om uw persoonsgegevens te verstrekken en dat deze verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die van toepassing worden geacht.

Verder worden uw persoonsgegevens gebruikt
– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren
– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om u de mogelijkheid te bieden een account aan te laten maken
– om goederen en diensten bij u af te leveren
– voor het afhandelen van uw betaling

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële doeleinden.

Beveiligen van persoonsgegevens

LOURENS Business travel heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LOURENS Business travel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

LOURENS Business travel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LOURENS Business travel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LOURENS Business travel gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, dan kunt u dit melden door een mail te sturen naar info@lourensbusinesstravel.nl
Binnen 30 dagen worden de persoonsgegevens verwijderd en ontvangt u daarvan een bevestiging per mail.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LOURENS Business travel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  info@lourensbusinesstravel.nl

Wijzigingen

LOURENS Business travel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid.

Klacht

U heeft ten alle tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij het vermoeden dat de persoonsgegevens op een verkeerde manier worden gebruikt.

Contactgegevens:
info@lourensbusinesstravel.nl52
www.lourensbusinesstravel.nl
Franekerstraat 52 , 8913 AP te Leeuwarden
+31 588442558
+31 614191941